ne tür kumar lisansı alınabilir futbol 4

Tüm Yönleriyle Spor Futbol Sektöründe Sponsorlük ve Vergi Uygulamaları:

Bu oyunları oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır. “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır. D) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Sponsorluk harcamalarının yıllık gelirden indirilmesi veya kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilmesinde spor dalının amatör veya profesyonel olmasına göre farklılık yaratılmış olduğundan amatör ve profesyonel ayrımının net olarak ortaya konması gerekmektedir. Amatörlük bir işin para dışındaki düşüncelerle yapılmasıdır. Bu bağlamda, kazanç amacıyla veya bir para ödülünü ve belirli bir geliri sağlamak niyetiyle yapılmayan spor faaliyetleri amatör spor olarak kabul edilebilecektir. Profesyonel spordan ise sporun kazanç elde etmek için sürekli olarak yapılması ve sporu yapmak ve/veya öğretmek için para alınması anlaşılmalıdır. Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür.

  • Amatör profesyonel ayırımının, sanatçı veya sporcunun bu faaliyetleri karşılığında gelir elde edip etmemesine göre yapılması gerekir.
  • Dolayısıyla amatör profesyonel ayrımı yapılırken sporcunun katıldığı gösteri, maç, yarış ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip etmediğine bakılmalıdır.
  • Bu şekilde mağdurları yeniden oyun oynamaya ikna ederek mağdurları tekrar tuzağa düşürmektedirler.
  • Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b.

Sponsorluk işlemlerinde doğrudan ya da dolaylı reklam amacının gerçekleşmesi bağlamında, gerek medya araçlarının kullanılması gerekse tüketicilere yönelik diğer etkinliklerde, faaliyetin zemin ve niteliğine göre aşağıdaki düzenlemelere de özel olarak dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu ana hedefi sağlamak için G.S.G.M. (önce Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü), sporun ülkede yayılmasını ve örgütlenmesini desteklemek ve  kitle sporları için özendirici ve destekleyici önlemleri almakla yükümlü kılınmıştır. Spor faaliyetlerinin düzenlenmesinde spor teşekkülleri, vazgeçilmez unsurlardır. Sporun kulüplerde gelişmesi esas ilkelerden biri olarak benimsenmiştir. Bu internet sitesinde telif hakları veya kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında değerlendirilebilecek hukuki görüş, sözleşme, dilekçe örneklerinin ve kişisel verilerin internet dahil her ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması için tarafımızdan ve ilgilisinden ayrıca yazılı onay alınması gerekmektedir. Mevzuatımıza göre, kumar oynamak hukuken “suç” olmayıp “kabahat” niteliğinde bir eylemdir.

Bu nedenle mecburen mağdurlardan banka havalesi veya eft yöntemiyle para tahsil etmeye çalışmaktadırlar. Aslında salt bu garip durum bile bu sitelerin illegal olduğunu gösteren bir durumdur. Zaten legal bir faaliyet olsa kredi kartı ile tahsilat yapabilmeleri gerekirdi. Bu sitelerin yasadışı olduğunu açıkça gösteren bir başka unsur ise para tahsilatına aracılık eden ve banka hesaplarını kullandıran kişilerin sürekli değişmesidir. Işbu sözleşmede yer alan hususların getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi için taraflar bu sözleşmenin 1. Maddesinde yer alan adreslerini yasal tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu yönetmelikle, ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörlerine başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve / veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir. Spor faaliyeti ile uğraşan her türlü kişi ya da her türlü spor materyali üzerine mal, iş ya da hizmetin ticari yönden tanıtılması amacıyla yazı, resim ve benzeri şekiller konulmasıdır. “Ülkemiz futbolunda sponsorluk gelirleri toplamının yıllık olarak yaklaşık 65 milyon dolar civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bu tutarın %30’u, yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere üç büyükler olarak nitelenen spor kulüpleri tarafından  elde edilmektedir. Futbol dışında diğer 21 branşın toplam sponsorluk geliri ise Gençlik Spor Genel Müdürlüğü rakamlarına göre 3.7 milyon YTL tutarında, 21 dal içinde saymadığımız basketbolda ise son zamanlarda kurumların özel sponsorluk çalışmalarıyla ortaya çıkan tutar 25 milyon dolara ulaşmış durumdadır.

Ancak kumar oynamak TCK’ya göre “suç” dahi değildir ve “kabahat” niteliğinde nispeten hafif bir eylemdir. Kumar oynama kabahatinin cezası ise sadece 100 TL (2020 yılından itibaren 1.000 TL) para cezasıdır. Son zamanlarda sık karşılaştığımız dolandırıcılık türlerinden birisi de sahte bahis dolandırıcılığıdır. Bazen kaçak bahis veya kumar sitesinde kazanan kişilere, sitenin ödeme yapmaması şeklinde suç işlenmektedir. Bazen güya kazanılan paranın ödenmesi için “vergi”, “komisyon” veya “masraf” adı altında para tahsil etdilmektedir. Birincisi bu tür dolandırıcı sitelerinde hiçbir zaman para kazanamazsınız, kazansanız da alamazsınız. Dolayısıyla  bu tür kaçak kumar veya kaçak bahis sitelerinin genelde size ödeme yapması zaten ihtimal dahilde değildir. İkincisi kaçak kumar veya kaçak bahisten kazanılan paranın vergisi veya masrafı olmaz. Dolayısıyla eğer illegal sitede oyun oynayanlardan kazandıkları parayı almaları para isteniyorsa asla gönderilmemelidir.

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. Hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır. Sponsorluk hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir. Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur. Sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir.

Ancak uzun yıllardır bu tür kaçak sitelere karşı hukuki mücadele yapan bir hukuk bürosu olarak bu tür sitelerde dolandırılan ve para kaybeden kişilere, kaybettikleri paranın geri alınması konusunda hukuki destek sunuyoruz. Bunun için iletişim sayfamızdan bize ulaşarak randevu alabilirsiniz. Maddesi uyarınca, sponsorluk süresinin bitiminden sonraki 10 gün içerisinde, sponsorun yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin aşağıdaki formlar, sponsorluğu alan tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir (Ek-1) ve (Ek-2). 2- Vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek ve tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar. Bu nedenle sponsorluk yapacakların bağlı bulundukları vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sözleşmenin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gereklidir. Sözleşme, Sponsorun vergi borcu olup olmadığının tespiti bakımından vergi dairesine ibraz edilmelidir. Sözleşmeyi desteklenen açısından ele alan tanıma göre ise sponsorluk sözleşmesi ile desteklenen sponsora, para, aynî edim ya da bir hizmet edimi karşılığında destek aldığı faaliyeti gerçekleştirmeyi ve sponsorun iyi bir görünüm yaratması ve tanıtım çerçevesinin genişletebilmesi için isim, resim, logo vb. Bu tür kaçak kumar ve kaçak bahis siteleri zaten yasadışı oldukları ve bankalardan sanal pos alamadıkları için kredi karıyla ödeme alamamaktadırlar.

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır. Basın yoluyla işlenen fiiller ve radyo ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi zarar ve tazminatlar, vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamamaktadır. Türk Vergi Hukuku içerisinde ise, amatörlük/profesyonellik ayrımı, ayrımın, vergileme rejimi  açısından önemi nedeniyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda(K.D.V.K.) işlenilmiştir. Ancak spor ve vergi mevzuatımızda amatör-profesyonel dal ayrımı  yapılmamış bulunmaktadır. Federasyonun özerk olup olmadığına dair statüsü, bu ayrım için kullanılamaz. Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Mad düzenlemesi uyarınca, Reklamı yasaklanan ürün ve hizmetleri verenler TV pogramlarına sponsor olamazlar. 5-İçerik olarak sözleşme yalnız karşılıklı edimleri içeren bir metin değil, doğrudan bir karşı edim beklenmeksizin verilen teşvik ve taahhütleri de içerebilir. “Satışı arttırmak gibi ticari gayelerle veya bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi bir menfaat temini maksadıyla gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilanlar reklâm sayılır. Sıklıkla birbirine geçen, birbirini tamamlayan ya da  bir diğerinin yerine kullanılan “Reklam, Tanıtım ve Sponsorluk” kavramları, pratik vergi uygulamaları bakımından farklı sonuçlara yol açabilmeleri  bakımından ayrıntılı olarak tanımlanmaya muhtaçtır. Bugün Avrupa futboluna damgasını vuran marka kulüpler ve bunların son sponsorları yine spor araştırmacısı Mustafa TAHA tarafından derlendiği biçimde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Madde hükmüne göre gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bahse konu (SINIRLI ALANLARDAKİ) harcamalarını (GSGM DENETİMİNDE) gider kaydedebileceklerdir. Madde hükmünde gider kaydı için herhangi bir (tutar, oran v.b.) sınırlama öngörülmemiştir. Maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya aksine bir davranışta bulunması halinde bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını dondurma veya  durdurma hakkına sahiptir. Desteklenen tarafından, sponsora, sponsorluk ilişkisinin bir sonucu olarak ya da bu ilişkiden bağımsız mal teslimi ve hizmet ifasında bulunulması halinde, bu teslim fatura düzenlenmek suretiyle gerek Kurumlar Vergisi, gerekse KDV açısından vergilendirilecektir. Bu duruma verilecek güncel örnek, desteklenenler tarafından icra edielecek sportif gösteri ve müsabakalar için, destekleyene  bedelsiz müsabaka giriş bileti teslim edilmesidir. Dolayısıyla bu işlem çerçevesinde verilen tüm biletlere KDV uygulaması yapılması gerekir. Vergi Kanunları uygulamaları açısından, gider niteliğinde olan ödemeler açısından çözümleme, mükelleflerin kurum kazancının saptanmasında dikkate alabilecekleri  giderlerin ve indirim döneminin saptanması açısından önemlidir. Mükellefler, vergi kanunlarının kendilerine tanıdığı olanaklardan en uygun olanını tercih edebilirler. Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir. G.S.G.M., spor ve beden eğitimi alanında, Uluslararası Olimpiyat Komitesince benimsenmiş spor dalları ile bu dallarda faaliyet gösteren ve Genel Müdürlük’çe tescil edilmiş kulüpleri destekler. Bu destekleme, sportif organizasyonlar düzenleme, tesislerden yararlandırma, başarılı sporculara yardım, karşılaşmalardan sağlanan gelirlerden kulüplere yardım gibi şekillerde olur (Sporun Geliştirilmesinde Uygulanacak Temel İlkeler Yönetmeliği Md. 3).

(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Okuduğunuz yazıyla ilgili hukuki soru veya sorunlarınız var ise danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için aşağıda bulunan telefon numaraları veya iletişim sayfamızdaki form üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tüm kulüplerimize ve Türk Futbol yapılanmasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüğümüz, İngiliz Parlementosu’nun Kültür, medya ve spor Komitesi’nin hazırladığı raporu okumak için tıklayınız. Futbolun ekonomisi, mali, hukuksal ve yönetsel kısmına ilişkin varsa makalelerinizi bize gönderin, sizin imzanızla yayınlayalım. [11] Tanımlar,bu  çalışmanın “Dikkat Edilmesi Gereken Diğer İdari Düzenlemeler”  bölümünde yer verilen yönetmelik, tebliğ ve talimatlardan derlenmiştir. Işbu sözleşme 13 (onüç) maddeden oluşmakta olup ……… tarihinde bir nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır. Işbu sözleşme ile Sponsor, sözleşmede belirtilen süre ve koşullar uyarınca Kulübün sponsoru olarak, bu çerçevede Kulüp ile ilgili sözleşmede belirtilen haklardan yararlanma olanağına sahip olacaktır.

Söz konusu maddenin 1 inci fıkrasında ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan her türlü giderin hasılattan indirilebileceği belirtilmiştir. Maddenin lafzında ve ruhunda, yapılan giderlerin işle ilgili ve işin önemi ve genişliğiyle orantılı olması gerektiği açıkça ortaya konulmuştur. Düzenleme gereği, spor faaliyetlerinde, ilişkilerinde ve hizmet götürmede, yaş, cinsiyet, din, ırk ve bölgesel farklılıklar gözetilmez. Ancak, yörelerin koşulları, toplumun alışkanlık ve becerilerine göre belirli spor dallarına ağırlık verilecek/verilir, bu dalların desteklenmesi için ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından özel önlemler alınacak/alınır, tesisler yapılacaktır. Amatör spor dalları için tamam ve/veya Profesyonel spor dalları için %50’si, Gelir Vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirden, Kurumlar Vergisi mükelleflerince ise kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilecektir. Ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir. “Kumar oynatan” belli bir pay karşılığında, uygun bir yer temin ederek, ortaya para veya mal konularak bir talih oyunu oynayan gerçek kişilere kumar oynanmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *